Kjo është një video shpjeguese e hapava për tu regjistruar dhe ndjekur një kurs online nëpërmjet platformës Metronom1. Klikoni www.metronom.al

2. Klikoni mbi butonin REGJISTROHU!

3. Plotësoni të gjitha fushat që kërkohen (emër, mbiemër, emërpërdoruesi, password dhe adresë email)

4. Pasi të përfundoni procesin e regjistrimit shkoni në inbox të email tuaj dhe aty do të gjeni një email nga Metronom i cili kërkon që të konfirmoni llogarinë tuaj, nëse nuk ju vjen email në inbox kërkoni në Spam

5. Pasi keni konfirmuar llogarinë ju mund të ndiqni cilin kurs të dëshironi.

6. Në butonin search kërkoni kursin prsh. Matematikë 10 dhe klikoni butonin Ndiq Kursin

7. Kur të riktheni në platform ditën tjetër për të ndjekur kursin duhet të klikoni mbi butonin Hyr dhe të vendosni emër përdoruesi dhe fjalëkalimin tuaj.


Lënda ”Menaxhimi i shpërblimit” është thellim i njohurive në fushën e ”Menaxhimit të burimeve njerzore” dhe të menaxhimit në përgjithësi dhe ka një prerje shum disiplinore. Ajo përbën një instrument të rëndesishem ne duart e menaxherëve për të rritur efektivitetin e drejtimit të kompanive duke realizuar një proces motivimi maksimal nëpërmjet shpërblimeve dhe duke synuar uljen e kostove të punës për njësi prodhimi apo sherbimi.

Lënda ka si mision të ju japë studentëve njohuri në fushën e “Menaxhimit të Shpërblimit” dhe ti aftësoi ato nga pikëpamja praktike për të kryer studime dhe kërkime shkencore në këtë fushë si dhe për të menaxhuar një sistem shpërblimi efikas dhe efiçient, në përputhje me ligjet dhe rregullat e vendosura.

 • Krijuesit e kursit: Martin Serreqi
 • Pedagog ne Fakultetin e Ekonomise te Universitetit te Tiranes. Lektor i lendeve “Menaxhim Biznesi” dhe “Menaxhim i Burimeve Njerezore” Ka perfunduar studimet Bachelor ne Finance dhe studimet Master per Administrim Biznesi me fokus Finance Korporatash dhe Menaxhim Investimesh prane Universitetit te Oklahomes ne Sh.B.A. Eshte kandidat doktorant ne Ekonomiks me focus studimi Ekonomiksin e Personelit. Ka punuar per nje kohe te gjate ne role drejtuese dhe konsulente ne sektorin publik dhe ne ate privat. Ka dhene mesim kontabilitet dhe finance ne universitete te ndryshme.

This Eleventh Edition of Fundamentals of Management with MyLab Management covers the essentials of management in a way that provides a sound foundation for understanding the practical issues facing managers and organizations. The focus on knowing and applying the theories of management remains, while now also highlighting opportunities to develop employability skills. Fundamentals of Management with MyLab Management offers an approachable, streamlined, realistic emphasis around what works for managers and what doesn’t—with the ultimate goal to help students be successful. 

 • Krijuesit e kursit: Martin Serreqi
 • Pedagog ne Fakultetin e Ekonomise te Universitetit te Tiranes. Lektor i lendeve “Menaxhim Biznesi” dhe “Menaxhim i Burimeve Njerezore” Ka perfunduar studimet Bachelor ne Finance dhe studimet Master per Administrim Biznesi me fokus Finance Korporatash dhe Menaxhim Investimesh prane Universitetit te Oklahomes ne Sh.B.A. Eshte kandidat doktorant ne Ekonomiks me focus studimi Ekonomiksin e Personelit. Ka punuar per nje kohe te gjate ne role drejtuese dhe konsulente ne sektorin publik dhe ne ate privat. Ka dhene mesim kontabilitet dhe finance ne universitete te ndryshme.

Lënda “ Manaxhim biznesi ” është lëndë, e cila në zhvillohet në vitin e parë të të gjitha degëve të Fakultetit të Ekonomisë. Kjo lëndë ju jep studentëve konceptet dhe njohuritë themelore të manaxhimit, të cilat janë të domosdoshme pwr çdo student pavarësisht nga specialiteti i tyre. Kjo lëndë është ndërtuar me qëllim që t’i japë studentëve konceptet dhe njohuritë bazë për Manaxhimin.

Objektivat kryesore të kursit janë:

Të pajisë studentët me njohuritë bazë mbi rolet dhe funksionet e një manaxheri në një organizatë biznesi.

 • Të analizojë në mënyrë të detajuar mjedisin në të cilin operojnë organizatat me qëllim
 • që vendimet manaxheriale të jenë me një nivel të lartë efektiviteti manaxherial.
 • Të orientojë studentët që të dinë të përdorin në mënyrë racionale teknikat ndihmëse
 • në funksion të përmirësimit të cilësisë së manaxhimit.
 • Ta aftësojë studentin që njohuritë e fituara gjatë këtij kursi t’i përdore në funksion të formimit të tij dhe njëkohësisht të orientohet me sukses në praktikat e biznesit.

 • Krijuesit e kursit: Rezart Prifti
 • Lektor në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, në lëndët "Menaxhim Biznesi" dhe Inovacion. Ka përfunduar studimet Bachelor në Financa dhe Banka në Shkollën e Shkencave Ekonomike në Varshavë si dhe studimet master r në të njëjtën fushë në Shkollën e Shkencave Ekonomike, Krakov, Poloni. Zotëron, diplomë PHD në Inovacion.

  Fillimisht ka kryer kërkime lidhur me historinë e krizave ekonomike, pastaj lidhur me inovaconin në nivel të firmës si dhe faktorët përcatues të tij.  Ka ndjekur një sërë trajnimesh në fushën e Negociatave dhe Aftësive Ndërpersonale. 

 • Krijuesit e kursit: Ana Shkreta
 • Menaxhere e përgjithshme, me eksperiencë si drejtuese ekzekutive zotëron njohuri në fushën e menaxhimit dhe inovacionit.

  Fokusi i saj kërkimor janë fusha e sipërmarrjes dhe inovacionit. Ajo ka qenë shumë e angazhuar në zhvillimin e mënyrave të reja të të mësuarit si dhe krijimit dhe zhvillimit të përmbajtjes dixhitale.

  Ka një eksperiencë dy vjeçare në krijimin e përmbajtjes dixhitale dhe mësimit të kombinuar, si dhe është certifikuar në Blended Learning.


Lënda e Inovacionit synon të përgatisë studentet me elementin me jetik të ekonomisë së njohurive, inovacionin. Menaxheret e ardhshëm dhe sipërmarrësit potencial në ekonominë e shekullit te XXI duhet të jenë të përgatitur me një sërë njohurish dhe aftësish të cilat janë thelbësore për avantazhin konkurrues dhe mbijetesën në treg. Lënda përfshin fillimisht një përqasje didaktike e cila fillon me modelet historike të inovacionit dhe me pas prezanton paradigmat e reja te tij, shpjegon elementet kryesor të procesit të inovacionit dhe nxitësit kryesor të fenomenit. Seminaret janë organizuar me një ndërthurje ushtrimesh tepër interaktive dhe kreative të cilat kanë synim bërjen më të prekshme të procesit për studente.


 • Krijuesit e kursit: Rezart Prifti
 • Lektor në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, në lëndët "Menaxhim Biznesi" dhe Inovacion. Ka përfunduar studimet Bachelor në Financa dhe Banka në Shkollën e Shkencave Ekonomike në Varshavë si dhe studimet master r në të njëjtën fushë në Shkollën e Shkencave Ekonomike, Krakov, Poloni. Zotëron, diplomë PHD në Inovacion.

  Fillimisht ka kryer kërkime lidhur me historinë e krizave ekonomike, pastaj lidhur me inovaconin në nivel të firmës si dhe faktorët përcatues të tij.  Ka ndjekur një sërë trajnimesh në fushën e Negociatave dhe Aftësive Ndërpersonale. 

 • Krijuesit e kursit: Ana Shkreta
 • Menaxhere e përgjithshme, me eksperiencë si drejtuese ekzekutive zotëron njohuri në fushën e menaxhimit dhe inovacionit.

  Fokusi i saj kërkimor janë fusha e sipërmarrjes dhe inovacionit. Ajo ka qenë shumë e angazhuar në zhvillimin e mënyrave të reja të të mësuarit si dhe krijimit dhe zhvillimit të përmbajtjes dixhitale.

  Ka një eksperiencë dy vjeçare në krijimin e përmbajtjes dixhitale dhe mësimit të kombinuar, si dhe është certifikuar në Blended Learning.


Lënda “Menaxhimi I Burimeve Njerëzore”, ka si mision që tu ofrojë studentëve konceptet, instrumentat  dhe mjetet teorike dhe praktike për një drejtim më efikas dhe efiçent të potencialit njerëzor të një kompanie. Ajo  synon që tu japë njohuri studenteve se si mund të menaxhohen burimet njerëzore të një organizate  me qëllim rritjen dhe përdorimin e potencialit njerzor, duke përdorur teknikat, instrumentat organizative, ekonomike dhe juridike për një gjë të tillë. Ajo i trajton  burimet njerëzore si një potencial dhe burim shumë I rëndësishëm për  zhvillimin e organizatave të ndryshme.


 • Krijuesit e kursit: Martin Serreqi
 • Pedagog ne Fakultetin e Ekonomise te Universitetit te Tiranes. Lektor i lendeve “Menaxhim Biznesi” dhe “Menaxhim i Burimeve Njerezore” Ka perfunduar studimet Bachelor ne Finance dhe studimet Master per Administrim Biznesi me fokus Finance Korporatash dhe Menaxhim Investimesh prane Universitetit te Oklahomes ne Sh.B.A. Eshte kandidat doktorant ne Ekonomiks me focus studimi Ekonomiksin e Personelit. Ka punuar per nje kohe te gjate ne role drejtuese dhe konsulente ne sektorin publik dhe ne ate privat. Ka dhene mesim kontabilitet dhe finance ne universitete te ndryshme.

Lënda synon të pajisë studentët me njohuri të thelluara dhe bashkëkohore në drejtim të aspekteve teoriko-praktike që lidhen me menaxhimin e burimeve njerezore ne nje institucion te shendetit publik. Programi i lëndës përfshin, ndër të tjera, trajtimin dhe sqarimin e praktikave të tilla si: organizimi dhe planifikimi i punes  ne organizatat e kujdesit shendetsor,  rekrutimi dhe seleksionimi i punonjesve, trajnimi dhe zhvillimi i punonjesve, menaxhimi i performances dhe praktikat e shperblimit, marrredheniet e punes dhe shendeti dhe siguria e punonjesve ne pune.

 Kjo lëndë është konceptuar për të pajisur me njohuri dhe disa zotësi praktike në fushën e menaxhimit të burimeve njërezore, të nëvojshme keto jo vetëm për  ata të cilët synojnë një pozicion specialisti apo menaxheri në burimet njerezore por edhe të  menaxherit të  përgjithshëm në industrinë e kujdesit shendetsor. 

 • Krijuesit e kursit: Martin Serreqi
 • Pedagog ne Fakultetin e Ekonomise te Universitetit te Tiranes. Lektor i lendeve “Menaxhim Biznesi” dhe “Menaxhim i Burimeve Njerezore” Ka perfunduar studimet Bachelor ne Finance dhe studimet Master per Administrim Biznesi me fokus Finance Korporatash dhe Menaxhim Investimesh prane Universitetit te Oklahomes ne Sh.B.A. Eshte kandidat doktorant ne Ekonomiks me focus studimi Ekonomiksin e Personelit. Ka punuar per nje kohe te gjate ne role drejtuese dhe konsulente ne sektorin publik dhe ne ate privat. Ka dhene mesim kontabilitet dhe finance ne universitete te ndryshme.

Menaxhimi i Avancuar i Burimeve Njerëzore është një ndër disiplinat kryesore të formimit të përgjithshëm të këtij cikli studimi që synon të zhvillojë kompetencat praktike në fushen e MBNJ. Lënda ka 6 kredite dhe zhvillohet në vitin e parë të Programit Master Profesional (Full-Time) në Administrim Biznesi. Në kuadrin e një mjedisi biznesi dinamik, rritet rëndësia e burimeve njerëzore dhe e kompetencave praktike për menaxhimin e tyre. Në Shqipëri, me maturimin e organizatave të biznesit, është gjithnjë e më e rëndësishme pasja e stafit kompetent për mbikqyrjen e funksioneve si rekrutimi, seleksionimi, trajnimi, motivimi, vlerësimi i performancës, shpërblimi etj. dhe njohja e legjislacionit përkatës. Kjo lëndë ka për qëllim të thellojë njohuritë që studentët kanë marrë tashmë në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe e konceptuar me në bazë teknikën e rasteve të studimit, synon të forcojë zotësitë e tyre dhe gjykimin kritik në këtë fushë.