Ky kurs zhvillohet me studentët e vitit të dytë Master Administrim Publik në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në Sektorin Publik është një ndër disiplinat kryesore të formimit të përgjithshëm të këtij cikli studimi që synon pajisjen e studentëve me dijet bazë në fushën e Administrimit Publik. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore përfshin funksionet tradicionale të personelit si rekrutimi, seleksionimi, trajnimi, motivimi, vlerësimi i performancës, shpërblimi etj. Përmbushja e secilit nga këto funksione kërkon aftësi të veçanta, sidomos aktualisht kur menaxhimi i burimeve njerëzore po njihet për rëndësinë e vet strategjike dhe juridike ndryshe nga roli i dikurshëm monitorues. Kjo lëndë ka për qëllim të ofrojë studentëve njohuri lidhur me evoluimin e politikave dhe praktikave të burimeve njerëzore dhe mënyrën si reflektojnë ndryshimet e vlerave sociale dhe elementeve të mjedisit. Fokusi i kësaj lëndë do jetë identifikimi i karakteristikave të veçanta të MBNJ në sektorin publik dhe përmirësimi i kompetencave të nevojshme për një menaxhim efektiv të burimeve njerëzore. Kjo lëndë është ndërtuar për të ndihmuar në përgatitjen e zyrtarëve të ardhshëm të administratës publike si hartues, zbatues dhe përfitues të praktikave të BNJ.


Learning goals:

Business analysis: The learner will be able to document an analysis of a business in terms of functions and processes, to identify and quantify improvements to reduce costs, enhance sustainability, with specifications and acceptance criteria for information and communication systems.

Innovation Planning: The learner will be able to prepare a plan to exploit business opportunities provided by IT, for more efficient and effective performance of an existing or new businesses.

These two short learning course modules were prepared by Tom Worthington MEd, FACS CP, when a student of education at Athabasca University. They have not been tested, apart from a quick trial by fellow students. For more details see the book "Digital Teaching In Higher Education" (Worthington, 2017).