Studentët të rregjistrohen duke përdorur kodin AnglishtA (nëse janë grupi A), AnglishtB, AnglishtC dhe AnglishtD

Nëpërmjet kësaj lënde ofrohet një llojshmëri informacioni mjaft modern për metodat të nxënit të trajtuara në këndvështrimin biheviorist, kognitivist dhe konstruktivist si edhe pajisja e studentëve me shprehitë e domosdoshme të mendimit kritik, për t’i zbatuar ato në klasë apo në institucionet arsimore.