Tema

 • Teknikat e shkrimit në Biznes
  PËRSHKRIM


  Shkrimi efektiv i dokumentave profesionalë ju mundëson bashkëpunëtorëve dhe kolegëve të kuptojnë qëllimin dhe çështjen për të cilën ju po shkruani, si dhe implikimet e këtij komunikimi. Të mësuarit dhe kultivimi i mëtejshëm i aftësive të të shkruarit mund të krijojnë një impakt pozitiv tek avancimi në karrierë i individit dhe tek i gjithë ekosistemi organizativ. Shkrimi profesional dhe cilësor përmirëson kanalet e komunikimit organizativ dhe ndër- organizativ. Ai gjithashtu rrit produktivitetin përmes përçimit në mënyrë të qartë të mesazhit tek palët të cilat kanë role, detyra dhe përqasje të ndryshme në raport me mesazhin e shkrimit. Së fundmi, nxit aftësitë funksionale me bashkëpunëtorët e brendshëm dhe jashtëm të organizatës, si dhe me aktorë të tjerë.

  Current
  • Teknikat e shkrimit në Biznes

   PËRSHKRIM


   Shkrimi efektiv i dokumentave profesionalë ju mundëson bashkëpunëtorëve dhe kolegëve të kuptojnë qëllimin dhe çështjen për të cilën ju po shkruani, si dhe implikimet e këtij komunikimi. Të mësuarit dhe kultivimi i mëtejshëm i aftësive të të shkruarit mund të krijojnë një impakt pozitiv tek avancimi në karrierë i individit dhe tek i gjithë ekosistemi organizativ. Shkrimi profesional dhe cilësor përmirëson kanalet e komunikimit organizativ dhe ndër- organizativ. Ai gjithashtu rrit produktivitetin përmes përçimit në mënyrë të qartë të mesazhit tek palët të cilat kanë role, detyra dhe përqasje të ndryshme në raport me mesazhin e shkrimit. Së fundmi, nxit aftësitë funksionale me bashkëpunëtorët e brendshëm dhe jashtëm të organizatës, si dhe me aktorë të tjerë.

   Interactive Content: 1