Tema

 • Teknikat e shkrimit në Biznes
  PËRSHKRIM


  Shkrimi efektiv i dokumentave profesionalë ju mundëson bashkëpunëtorëve dhe kolegëve të kuptojnë qëllimin dhe çështjen për të cilën ju po shkruani, si dhe implikimet e këtij komunikimi. Të mësuarit dhe kultivimi i mëtejshëm i aftësive të të shkruarit mund të krijojnë një impakt pozitiv tek avancimi në karrierë i individit dhe tek i gjithë ekosistemi organizativ. Shkrimi profesional dhe cilësor përmirëson kanalet e komunikimit organizativ dhe ndër- organizativ. Ai gjithashtu rrit produktivitetin përmes përçimit në mënyrë të qartë të mesazhit tek palët të cilat kanë role, detyra dhe përqasje të ndryshme në raport me mesazhin e shkrimit. Së fundmi, nxit aftësitë funksionale me bashkëpunëtorët e brendshëm dhe jashtëm të organizatës, si dhe me aktorë të tjerë.

  Current

Përshkrimi i kursit

I. Pse duhet të dini të shkruani saktë?

Thekson përse shkruajtja korrekte e dokumenteve dhe raporteve të biznesit është e rëndësishme për të gjithë profesionistët.

II. Llojet kryesore të dokumenteve dhe raporteve

 • Shpjegimi i dokumenteve kryesore të biznesit dhe sesi të përdoret secili prej tyre
 • Email
 • Shkrimi i një letre biznesi 
 • Vlerësime performance 
 • Shkrimi i një propozimi biznesi
 • Memo
 • Raporte biznesi
 • Kush është personi/target grupi i dokumentit që po përgatisni?
 • Pse është e rëndësishme për ta që ta lexojnë këtë dokument?
 • Cili është rezultati që dëshironi të arrini tek lexuesi i dokumentit tuaj?
 • Cila është mënyra më e përshtatshme për t’i adresuar ata në mënyrë që të arrini rezultatet e dëshiruara nga dokumenti juaj?
 • Identifikoni se për çfarë do të shkruani.
 • Cili është qëllimi i dokumentit/raportit që do të shkruani dhe cilat rezultate prisni të gjeneroni prej tij?
 • Rregulli i 3-shit: shkrimi juaj i biznesit duhet të bazohet, maksimalisht, në 3 pika kyçe.
 • Ju duhet t’i ofroni lexuesit të dokumentit tuaj maksimalisht 3 arsye/parime/qëllime mbi të cilat e bazoni dokumentin tuaj.
 • Përmirësoni përmbajtjen e shkrimit tuaj duke e ndryshuar dhe rishikuar dokumentin 
 • Përdorni grafik dhe diagrama

III. Njihni dhe kuptoni paraprakisht lexuesin/t tuaj

IV. Parimet themelore dhe teknikat e të shkruarit në biznes

  • Teknikat e shkrimit në Biznes

   PËRSHKRIM


   Shkrimi efektiv i dokumentave profesionalë ju mundëson bashkëpunëtorëve dhe kolegëve të kuptojnë qëllimin dhe çështjen për të cilën ju po shkruani, si dhe implikimet e këtij komunikimi. Të mësuarit dhe kultivimi i mëtejshëm i aftësive të të shkruarit mund të krijojnë një impakt pozitiv tek avancimi në karrierë i individit dhe tek i gjithë ekosistemi organizativ. Shkrimi profesional dhe cilësor përmirëson kanalet e komunikimit organizativ dhe ndër- organizativ. Ai gjithashtu rrit produktivitetin përmes përçimit në mënyrë të qartë të mesazhit tek palët të cilat kanë role, detyra dhe përqasje të ndryshme në raport me mesazhin e shkrimit. Së fundmi, nxit aftësitë funksionale me bashkëpunëtorët e brendshëm dhe jashtëm të organizatës, si dhe me aktorë të tjerë.

   Interactive Content: 1