Tema

 • Tema 1. Kuptimi dhe rëndësia e estetikës artistike në shërbimin e ushqimit dhe pijeve

  Në këtë temë nxënësit do të prezantohen me nocionin e estetikës, etimologjinë e termit, mënyrën në të cilën estetika perceptohet subjektivisht nga çdokush dhe rëndësinë që ajo ka për industrinë e shërbimeve hoteliere. Një fokus i veçantë vendoset tek simbolika dhe kombinimi i ngjyrave dhe mënyra në të cilën realizohet “display”, pra prezantimi i një produkti (qoftë ky thjesht dekori i tavolinës apo ambientit, një ushqim apo një pije).


  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton çfarë është estetika dhe rëndësinë e saj
  • Kupton rëndësinë e ngjyrave në perceptimet e njerëzve rreth të bukurës dhe estetikes
  • Identifikon elementë e rëndësishëm në kombinimin e ngjyrave
  • Është në gjendje të analizojë se çfarë ngjyrash të përdor në situata të ndryshme

  Current
 • Tema 2. Rëndësia e ngjyrave

  Kur flasim për ngjyrat është e pamundur të mos flasim për dritën. Pa dritë nuk ka ngjyra. Në fjalor, fjala ngjyrë ka 2 kuptime:

  1. Për studiuesit e shkencëtarët, ngjyra është një perceptim i dritës që reflektohet nga një objekt në sytë tanë.

  2. Për piktorët e artistët, ngjyra është një substancë e përdorur për pikturë.


  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton rëndësinë e ngjyrave në shërbimet hoteliere

  • Identifikon teoritë kryesore të ngjyrave

  • Analizon kuptimin e ngjyrave në industrinë e mikpritjes


  Current
 • Tema 3. Bazat e ngjyrave, tonalitetet dhe derivatet e tyre

  Ngjyrat ndryshojnë nëse ndryshon drita që i ndriçon ato. Ngjyra të njejta që i nënshtrohen burimeve të ndryshme të dritës, rezultojnë me hije të ndryshme.


  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton bazat e ngjyrave dhe tonalitetet e tyre

  • Identifikon klasifikimin e ngjyrave

  • Analizon harmoninë e ngjyrave

  • Identifikon grupime të ndryshme ngjyrash

  • Është në gjendje të dallojë ngjyrat e ftohta nga ato të ngrohta
  Current
 • Tema 4. Ndikimi i natyrës në psikologjinë e ngjyrës

  Ngjyrat që ne dëshirojmë duhet të jenë krijuese, qetësuese, relaksuese. Natyra ndikon në psikologjinë tonë në çdo kohë dhe pa e kuptuar këtë ndikim. Shpesh ndjehemi të relaksuar kur shëtisim në natyrë nga ngjyrat që ajo na ofron për rreth.


  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton psikologjinë e ngjyrave

  • Identifikon ngjyrat që duhet të pvrdoren në momente të ndryshme në restorant

  • Analizon ndikimin e ngjyrave në psikologjinë njerëzore

  • Është në gjendje të dallojë kur duhet të përdor një ngjyrë për të simuluar oreksin dhe kur ka efekt të kundërt

  Current
 • Provim

  Në këtë provim do të testohen njohuritë e nxënësve për katër temat e para që janë zhvilluar gjer më tani.   Current
 • Tema 5. Ndikimi i ngjyrave në emocionet e klientit

  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton rëndësinë që ka njohja e psikologjisë së ngjyrave

  • Analizon psikologjinë e ngjyrave

  • Analizon përdorimin e ngjyrave në hotele dhe restorante


  Current
 • Tema 6. Aksesorët kryesorë që përdoren për dekorime të sallave, bufeve, vitrinave, tavolinave si dhe pjatave dhe ushqimeve.

  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton cilët janë aksesorët kryesor që përdoren për dekorim

  • Identifikon elementët e rëndësishëm në shtrimin e një mjedisi romantik

  • Analizon rëndësinë e aksesorëve të ndryshëm në dekorim, në varësi të eventit

  Current
 • Tema 7. Kontrasti i formave, ngjyrave, masave.

  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton elementët e dizajnit artistik dhe estetikës

  • Analizon kombinimin e ngjyrave

  • Identifikon rëndësinë e dizajnit artistik dhe aplikimet e tij

  • Është në gjendje të identifikojë se ku duhen përdorur elementët e dizajnit artistik për të krijuar atmosferën e duhur

  Current
 • Tema 8. Krijimi, rëndësia dhe llojet e aktiviteteve katering

  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton se cfarë janë organizimet katering dhe rëndësinë e tyre

  • Identifikon faktorët që ndikojnë në organizimin e aktiviteteve katering

  • Analizon anët pozitive dhe negative të aktiviteteve të tilla

  • Është në gjendje të identifikojë llojet e ndryshme të aktiviteteve katering


  Current
 • Tema 9. Kuptimi, rëndësia dhe llojet e aktiviteteve katering

  Në këtë temë nxënësit do të mësojnë se cilët janë komponentët e nevojshëm për planifikimin dhe zhvillimin e një shërbimi katering të suksesshëm. Ata do të njihen me kushtet kryesore për zhvillimin e shërbimeve katering, anëtarët e stafit që duhet të merren me aktivitete të këtyre shërbimeve dhe planifikimin e zbatimin e tyre, si dhe me llojet e aktiviteteve katering.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Analizon rëndësinë e planifikimit dhe zhvillimit të aktiviteteve katering
  • Dallon mënyrat e organizimit të aktiviteteve katering
  • Identifikon dhe mëson rolet e stafit për zhvillimin e aktiviteteve katering
  • Njeh llojet e shërbimeve katering
  • Di të planifikojë një aktivitete katering sipas aktivitetit

  Current
 • Tema 10. Organizimi de kushtet për realizimin e aktiviteteve të ndryshme

  Pasi nxënësit të jenë njohur me rëndësinë e aktiviteteve katering, përse zhvillohen ato dhe mënyrat e planifikimit të tyre, si dhe tipologjinë e stafti që duhet të përfshihet; në këtë temë, ata do të mësojnë rreth kushteve kryesore të zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme të shërbimeve katering. 


  Rezultatet e të nxënit:

  • Analizon kushtet që duhet të përmbushë një aktivitet katering cilësor
  • Identifikon veçmas secilin kusht dhe di të dallojë elementet specifike për përmbushjen e secilit
  • Njeh dhe organizon rolet e stafit për përmbushjen e secilit kusht.

  Current
 • Tema 11. Planifikimi dhe menaxhimi i personelit për realizimin e pritjeve dhe banketeve

  Në këtë temë, nxënësit do të thellojnë dijet e tyre në lidhje me funksionet kryesore dhe rolet e punës së personelit për zhvillimin e eventeve të tilla si banketet, pritjet dhe shërbime të tjera të ngjashme. Ata gjithashtu do të mësojnë se me cilin sektor përkon secili rol dhe cilat janë detyrat që duhet të përmbushen prej tyre.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Kupton dhe aftësohet për të analizuar rëndësinë e faktorit njerëzor në zhvillimin e suksesshëm të aktiviteteve të pritjeve dhe banketeve
  • Dallon sektorët kryesorë funksionalë dhe rolet specifike të alokuara në secilin prej tyre
  • Di të organizojë dhe planifikojë personelin sipas detyrave, duke përcaktuar funksionet e secilit për zhvillimin e aktivitetit të banketit apo pritjes
  • Analizon normat që duhet të aplikojë secili punonjës për shërbimin specifik

  Current
 • Tema 12. Fletët funksionale për realizimin e aktiviteteve katering
  Përmbajtja e kësaj teme u mëson nxënësve si të hartojnë por edhe plotësojnë një fletë funksionale për realizimin e aktiviteteve të kateringut. Ata do të njihen me formatin e fletës së aktiviteteve të kateringut, do tu paraqitet për ilustrim një model i formatit të saj, si dhe elementet që duhet të plotësohen në këto fletë.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Njeh informacionin që duhet të përmbajë fleta funksionale e aktiviteteve të kateringut
  • Liston komponentët e fletës funksionale të aktiviteteve të kateringut
  • Aftësohet në përgatitjen e fletës funksionale të aktiviteteve të kateringut

  Current
 • Tema 13. Mënyrat e organizimit të sallës dhe punët parapërgatitore në rastet e banketeve, bufeve, koktejleve

  Nxënësit do të trajtojnë në këtë temë disa prej rregullave bazë të shtrimit të tavolinave për evente të tilla si banketet, bufetë apo koktejlet. Ata do të mësojnë për mënyrat e shtrimit të tavolinave për këto evente, format më tipike të pozicionimit të tavolinave dhe mjetet që duhet të gjenden, si dhe mënyrat në të cilat ato duhen vendosur, në tavolinë.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Analizon mënyrat e shtrimit të tavolinave për raste të banketeve, bufeve apo koktejleve
  • Identifikon mjetet e posaçme për shtrimin e tavolinës në këto raste
  • Aftësohet për të dalluar pozicionimin e duhur të tavolinës në raport me sallën dhe të mjeteve mbi tavolinë
  • Është i aftë të përgatisë tavolinën për një event të kësaj natyre falë njohurive të marra

  Current
 • Tema 14. Planifikimi dhe realizimi i bufeve të ndryshme

  Në këtë temë nxënësit do të mësojnë të planifikojnë kategori të ndryshme bufesh dhe t'i organizojnë ato. Ata gjithashtu do të njihen me rastet se kur kategori të caktuara bufesh janë më të përshtatshme për tu organizuar, krahasuar me kategoritë e tjera. 


  Rezultatet e të nxënit:

  • Njeh dhe arrin të shquajë kategoritë e ndryshme të bufeve
  • Është i aftë të analizojë nevojën për zhvillimin e njërit tip bufeje karahasuar me një ose disa të tjerë
  • Aftësohet për t'i planifikuar dhe organizuar vetë tipet e ndryshme të bufeve

  Current
 • Tema 15. Organizimi i menusë dhe pjatancave në bufe

  Në këtë temë, nxënësit do të njihen më në detaje me elemente të menusë për shërbimin në bufe. Ata do të mësojnë rreth përgatitjes së ushqimeve për bufe, sasia e përshtatshme e ushqimeve që duhet të serviret, ksuhtet e përgatitjes, sistemimin e pjatancave dhe organizimin e tyre.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Analizon dhe përllogarit sasinë e ushqimeve për bufenë
  • Identifikon kushtet e përgatitjes së ushqimit për bufenë
  • Aftësohet për të sistemuar pjatancat në bufe
  • Mëson të dekorojë dhe paraqesë ushqimin brenda në pjatancë

  Current
 • Tema 16. Ndërtimi i bufesë dhe organizimi i shërbimit në bufe

  Në këtë temë, nxënësit do të zgjerojnë njohuritë e tyre lidhur me ndërtimin estetik të bufesë dhe organizimin e shërbimit të saj. 


  Rezultatet e të nxënit:

  • Arrin të dallojë pozicionin e vendosjes së pjatancave në bufe
  • Analizon kushtet dhe pajisjet që do të përdoren për realizimin e aktivitetit të bufesë
  • Dallon dhe aftësohet për të shtruar dhe përgatitur tavolinën e të ftuarve në bufe
  • Identifikon dhe mëson të praktikojë mënyrat e shërbimit në bufe  Current
 • Tema 17. Ofertat dhe mënyrat e organizimit të konferencave dhe seminareve

  Në këtë temë, nxënësit do të mësojnë rreth firmosjes së marrëveshjes për organizimin e konferencave dhe seminarëve. Ata gjithashtu do të mësojnë më tepër rreth mënyrave të llogaritjes së shpenzimeve, si dhe të organizimit të këtyre aktiviteteve.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Aftësohet për të formuluar dhe plotësuar marrëveshjen e eventit
  • Identifikon mënyrat e llogaritjes së shpenzimeve
  • Dallon dhe analizon mënyrat e ndryshme të organizimit të aktiviteteve të tilla si konferenca apo seminare
  Current
 • Tema 18. Skicimi artistik i banketeve dhe pritjeve
  Në këtë temë, nxënësit do të njihen me rëndësinë që ka paraqitja për organizimin dhe dekorimin e banketeve ose pritjeve të llojeve të ndryshme. Ata do të mësojnë rreth tipeve të dekoreve, konstruksioneve dhe përgatitjes së tyre për tavolinën, si dhe rreth bazamenteve që duhen vendosur në tavolinë.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Aftësohet në skicimin e banketeve dhe pritjeve të ngjashme
  • Di të shtrojë një tavolinë për një banket apo pritje të krahasueshme me të
  • Di të përgatisë konstruksionet me përbërje të ndryshme për dekorimin e tavolinës
  • Aftësohet në përdorimin e aksesorëve dhe bazamenteve për dekorimin e tavolinës së banketit apo të pritjes


  Current
 • Tema 19. Llojet, veçoritë e bareve dhe personeli i barit

  Në këtë temë, nxënësit do të familjarizohen me kategorizimin e bareve sipas tipeve të ndryshme. Ata do të mësojnë rreth karakteristikave bazike që e shquajnë njërin lloj bari nga lloji tjetër i tij, si dhe me detyrat e personelit përgjegjës për funksione të ndryshme në bar. Ata gjithashtu do të prezantohen me një skemë bazike të personelit në bar.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Analizon tipet e ndryshme të bareve dhe shquan karakteristikat e secilit
  • Aftësohet për të shërbyer në kategori të ndryshme bari dhe njeh pijet tipike ose snack-ët e përdorur në secilin tip bari
  • Kupton dhe dallon detyrat dhe funksionet e personelit për secilin tip bari
  • Analizon skemën e ndarjes së detyrave në një bar

  Current
 • Tema 20. Ndërtimi dhe funksionimi i barit

  Pasi në temën pararendëse, nxënësit janë njohur me tipet e ndryshme të bareve, në këtë temë, ata do të mësojnë diçka m[ tepër për ndërtimin fizik të hapësirave funksionale në bar, si dhe aspektin estetik të tij.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Analizon llojet e banakut të përdorura për barin dhe dallon se cilës hapësirë i përshtatet më mirë një lloj i caktuar banaku
  • Di të dallojë se cilat janë pajisjet e nevojshme për tu vendosur në sipërfaqen e banakut ose poshtë vitrinave të tij
  • Kupton rëndësinë e korridoreve të lëvizjes për stafin shërbyes të barit dhe di të planifikojë distancën e nevojshme ndërmjet tavolinave dhe korridoreve
  • Analizon rëndësinë e pozicionimit të banakut në bar dhe rëndësinë që ka lartësia e banakut

  Current
 • Tema 21. Pajisjet dhe mjetet e punës në bar

  Kjo është një temë ilustrative që u paraqet nxënësve se cilat duhet të jenë pajisjet e disponbueshme për tu përdorur prej tyre në ambientet e një bari. 


  Rezultatet e të nxënit:

  • Nxënësi analizon dallimin ndërmjet pajisjeve dhe mjeteve të punës në bar
  • Nxënësi di t'i vendosë në bar dhe di t'i përdorë pajisjet e nevojshme

  Current
 • Tema 22. Pijet bazë në bar. Masat e pijeve në bar, llojet

  Sikurse tema pararendëse edhe këtu, nxënësit do të kenë mundësinë të njihen me një kategirzim ilustrativ të pijeve kryesore të përdorura në bare. Këtu janë të listuara pijet që nuk duhet të mungojnë në banakun e bareve.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Aftësohet për të përgatitur një banak të pasur me pijet kryesore që nuk duhet të mngojnë asnjëherë në bar
  • Dallon llojet e ndryshme të pijeve prezente në bar
  • I rendit pijet e barit sipas pozicionit të tyre të përcaktuar në kartën e barit
  • Kategorizon pijet sipas klasifikimeve
  • Njeh sasinë e servirjes së pijeve në bar  Current
 • Tema 23. Pijet mikse, dekorimet e tyre

  Në këtë temë, nxënësit do të mësojnë të përgatisin pije të miksuara, të cilat janë gjithnjë e më të kërkuara në bare dhe klube nate vitet e fundit. Për këtë arsye, arti i përgatitjes së pijeve mikse po vlerësohet gjithmonë e më shumë dhe punëdhënësit në sektorin e bareve dhe klubeve të natës po kërkojnë profesionistë në përgatitjen e tyre.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Njeh se çfarë janë pijet mikse dhe cilët janë ingredientët kryesorë që përdoren për përgatitje e tyre
  • Mëson të përgatisë pije mikse dhe t'i dekorojë ato
  • Analitzon përbërësit dhe aftësohet për t'i përshtatur ato me dekoret përkatëse

  Current
 • Tema 24. Shërbimet speciale në sy të klientit sipas llojit

  Në këtë temë, nxënësit do të familjarizohen me konceptin e shërbimeve speciale, si dhe do të mësojnë për mënyrat e përgatitjes së pjatave që bëjnë pjesë në këtë kategori. Ata do të shquajnë se cilat janë praktikat kryesore të përgatitjes së shërbimeve speciale në dy të klientit.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Analizon shërbimet speciale në sy të klientit
  • Di se cilat janë shërbimet dhe praktikat që mund të realizohen në sy të klientit
  • Mëson dhe aftësohet për t'i organizuar ato

  Current
 • Tema 25. Rregullat e qëndrimit, sjelljes, komunikimit, si dhe skicimi i pjatës në shërbimet speciale në sy të klientit
  Kjo temë i njeh nxënësit me rregullat kryesore për përgatitjen dhe servirjen e ushqimeve speciale në sy të klientit, si dhe me mënyrat e ndryshme përmes të cilave ata do të mund të skicojnë pjatat.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Njeh dhe repsekton rregullat e përgatitjes dhe servirjes së shërbimeve speciale në sy të klientit
  • Është i aftë të dekorojë një pjatë për një shërbim special të përgatitur në sy të klientit

  Current

Përshkrimi i kursit

 PËRSHKRIM


Në përfundim të lëndës, nxënësit do të duhet të jenë të aftë të:

 • Të shpjegojnë rëndësinë e estetikës në shërbimin e ushqimit dhe pijeve.
 • Të dallojnë bazat dhe derivatet e ngjyrave.
 • Të dallojnë raportet e ngjyrave bazë në krijimin e ngjyrave të reja.
 • Të shpjegojnë ndikimin e natyrës në krijimin e ngjyrave;
 • Të dallojnë rëndësinë e ngjyrave në dekorimin sallës, në dekorimin e vitrinave, bufeve si dhe në dekorimin e ushqimeve dhe pijeve.
 • Të dallojnë ndikimin e stinëve dhe ngjyrave të stinës në dekorimin e sallave si dhe të ushqimit dhe pijeve.
 • Të dallojnë ndikimin e tonalitetit, të dritës dhe errësirës në dekorimin e sallës së barit dhe restorantit

 • Tema 1. Kuptimi dhe rëndësia e estetikës artistike në shërbimin e ushqimit dhe pijeve

  Në këtë temë nxënësit do të prezantohen me nocionin e estetikës, etimologjinë e termit, mënyrën në të cilën estetika perceptohet subjektivisht nga çdokush dhe rëndësinë që ajo ka për industrinë e shërbimeve hoteliere. Një fokus i veçantë vendoset tek simbolika dhe kombinimi i ngjyrave dhe mënyra në të cilën realizohet “display”, pra prezantimi i një produkti (qoftë ky thjesht dekori i tavolinës apo ambientit, një ushqim apo një pije).


  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton çfarë është estetika dhe rëndësinë e saj
  • Kupton rëndësinë e ngjyrave në perceptimet e njerëzve rreth të bukurës dhe estetikes
  • Identifikon elementë e rëndësishëm në kombinimin e ngjyrave
  • Është në gjendje të analizojë se çfarë ngjyrash të përdor në situata të ndryshme

  Faqe: 1File: 1Quiz: 1
 • Tema 2. Rëndësia e ngjyrave

  Kur flasim për ngjyrat është e pamundur të mos flasim për dritën. Pa dritë nuk ka ngjyra. Në fjalor, fjala ngjyrë ka 2 kuptime:

  1. Për studiuesit e shkencëtarët, ngjyra është një perceptim i dritës që reflektohet nga një objekt në sytë tanë.

  2. Për piktorët e artistët, ngjyra është një substancë e përdorur për pikturë.


  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton rëndësinë e ngjyrave në shërbimet hoteliere

  • Identifikon teoritë kryesore të ngjyrave

  • Analizon kuptimin e ngjyrave në industrinë e mikpritjes


  Pages: 2Interactive Content: 1Quiz: 1File: 1
 • Tema 3. Bazat e ngjyrave, tonalitetet dhe derivatet e tyre

  Ngjyrat ndryshojnë nëse ndryshon drita që i ndriçon ato. Ngjyra të njejta që i nënshtrohen burimeve të ndryshme të dritës, rezultojnë me hije të ndryshme.


  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton bazat e ngjyrave dhe tonalitetet e tyre

  • Identifikon klasifikimin e ngjyrave

  • Analizon harmoninë e ngjyrave

  • Identifikon grupime të ndryshme ngjyrash

  • Është në gjendje të dallojë ngjyrat e ftohta nga ato të ngrohta
  Faqe: 1Libër: 1Interactive Content: 1Files: 5Quiz: 1
 • Tema 4. Ndikimi i natyrës në psikologjinë e ngjyrës

  Ngjyrat që ne dëshirojmë duhet të jenë krijuese, qetësuese, relaksuese. Natyra ndikon në psikologjinë tonë në çdo kohë dhe pa e kuptuar këtë ndikim. Shpesh ndjehemi të relaksuar kur shëtisim në natyrë nga ngjyrat që ajo na ofron për rreth.


  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton psikologjinë e ngjyrave

  • Identifikon ngjyrat që duhet të pvrdoren në momente të ndryshme në restorant

  • Analizon ndikimin e ngjyrave në psikologjinë njerëzore

  • Është në gjendje të dallojë kur duhet të përdor një ngjyrë për të simuluar oreksin dhe kur ka efekt të kundërt

  Quiz: 1
 • Provim

  Në këtë provim do të testohen njohuritë e nxënësve për katër temat e para që janë zhvilluar gjer më tani.   Quiz: 1
 • Tema 5. Ndikimi i ngjyrave në emocionet e klientit

  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton rëndësinë që ka njohja e psikologjisë së ngjyrave

  • Analizon psikologjinë e ngjyrave

  • Analizon përdorimin e ngjyrave në hotele dhe restorante


  Faqe: 1File: 1
 • Tema 6. Aksesorët kryesorë që përdoren për dekorime të sallave, bufeve, vitrinave, tavolinave si dhe pjatave dhe ushqimeve.

  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton cilët janë aksesorët kryesor që përdoren për dekorim

  • Identifikon elementët e rëndësishëm në shtrimin e një mjedisi romantik

  • Analizon rëndësinë e aksesorëve të ndryshëm në dekorim, në varësi të eventit

  File: 1Quizzes: 2
 • Tema 7. Kontrasti i formave, ngjyrave, masave.

  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton elementët e dizajnit artistik dhe estetikës

  • Analizon kombinimin e ngjyrave

  • Identifikon rëndësinë e dizajnit artistik dhe aplikimet e tij

  • Është në gjendje të identifikojë se ku duhen përdorur elementët e dizajnit artistik për të krijuar atmosferën e duhur

  Faqe: 1Libër: 1File: 1Quizzes: 2
 • Tema 8. Krijimi, rëndësia dhe llojet e aktiviteteve katering

  Rezultatet e të nxënit:


  Në përfundim të kësaj teme mësimore nxënësi:

  • Kupton se cfarë janë organizimet katering dhe rëndësinë e tyre

  • Identifikon faktorët që ndikojnë në organizimin e aktiviteteve katering

  • Analizon anët pozitive dhe negative të aktiviteteve të tilla

  • Është në gjendje të identifikojë llojet e ndryshme të aktiviteteve katering


  Faqe: 1Interactive Content: 1Quiz: 1
 • Tema 9. Kuptimi, rëndësia dhe llojet e aktiviteteve katering

  Në këtë temë nxënësit do të mësojnë se cilët janë komponentët e nevojshëm për planifikimin dhe zhvillimin e një shërbimi katering të suksesshëm. Ata do të njihen me kushtet kryesore për zhvillimin e shërbimeve katering, anëtarët e stafit që duhet të merren me aktivitete të këtyre shërbimeve dhe planifikimin e zbatimin e tyre, si dhe me llojet e aktiviteteve katering.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Analizon rëndësinë e planifikimit dhe zhvillimit të aktiviteteve katering
  • Dallon mënyrat e organizimit të aktiviteteve katering
  • Identifikon dhe mëson rolet e stafit për zhvillimin e aktiviteteve katering
  • Njeh llojet e shërbimeve katering
  • Di të planifikojë një aktivitete katering sipas aktivitetit

  Pages: 5
 • Tema 10. Organizimi de kushtet për realizimin e aktiviteteve të ndryshme

  Pasi nxënësit të jenë njohur me rëndësinë e aktiviteteve katering, përse zhvillohen ato dhe mënyrat e planifikimit të tyre, si dhe tipologjinë e stafti që duhet të përfshihet; në këtë temë, ata do të mësojnë rreth kushteve kryesore të zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme të shërbimeve katering. 


  Rezultatet e të nxënit:

  • Analizon kushtet që duhet të përmbushë një aktivitet katering cilësor
  • Identifikon veçmas secilin kusht dhe di të dallojë elementet specifike për përmbushjen e secilit
  • Njeh dhe organizon rolet e stafit për përmbushjen e secilit kusht.

  Faqe: 1Libër: 1
 • Tema 11. Planifikimi dhe menaxhimi i personelit për realizimin e pritjeve dhe banketeve

  Në këtë temë, nxënësit do të thellojnë dijet e tyre në lidhje me funksionet kryesore dhe rolet e punës së personelit për zhvillimin e eventeve të tilla si banketet, pritjet dhe shërbime të tjera të ngjashme. Ata gjithashtu do të mësojnë se me cilin sektor përkon secili rol dhe cilat janë detyrat që duhet të përmbushen prej tyre.


  Rezultatet e të nxënit:

  • Kupton dhe aftësohet për të analizuar rëndësinë e faktorit njerëzor në zhvillimin e suksesshëm të aktiviteteve të pritjeve dhe banketeve
  • Dallon sektorët kryesorë funksionalë dhe rolet specifike të alokuara në secilin prej tyre
  • Di të organizojë dhe planifikojë personelin sipas detyrave, duke përcaktuar funksionet e secilit për zhvillimin e aktivitetit të banketit apo pritjes
  • Analizon normat që duhet të aplikojë secili punonjës për shërbimin specifik

  Pages: 3Quiz: 1