Enrolment options

Menaxhimi i Avancuar i Burimeve Njerëzore është një ndër disiplinat kryesore të formimit të përgjithshëm të këtij cikli studimi që synon të zhvillojë kompetencat praktike në fushen e MBNJ. Lënda ka 6 kredite dhe zhvillohet në vitin e parë të Programit Master Profesional (Full-Time) në Administrim Biznesi. Në kuadrin e një mjedisi biznesi dinamik, rritet rëndësia e burimeve njerëzore dhe e kompetencave praktike për menaxhimin e tyre. Në Shqipëri, me maturimin e organizatave të biznesit, është gjithnjë e më e rëndësishme pasja e stafit kompetent për mbikqyrjen e funksioneve si rekrutimi, seleksionimi, trajnimi, motivimi, vlerësimi i performancës, shpërblimi etj. dhe njohja e legjislacionit përkatës. Kjo lëndë ka për qëllim të thellojë njohuritë që studentët kanë marrë tashmë në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe e konceptuar me në bazë teknikën e rasteve të studimit, synon të forcojë zotësitë e tyre dhe gjykimin kritik në këtë fushë.

1. Strategjia organizative dhe rendesia e MBNJ
2. Rendesia e MBNJ ne menaxhimin e ndryshimit
3. Ekosistemi i organizates dhe MBNJ
0. materiale shtese
4. Modelet e Biznesit dhe funksioni i MBNJ
5. Dizenjimi i puneve
Self enrolment (Nxënës)