Enrolment options

Objektivat e të mësuarit:

  • Të sigurohet familjarizimi i pjesëmarrësve me rolin e moderatorit
  • Të mësojnë dhe zbatojnë në parktikë teknikat e moderimit
  • Të rritë besimin dhe kompetencën e pjesëmarrësve në proceset e moderimit të mbledhjeve dhe pjesëmarrjes në prezantim
  • Të shpjegojnë rolin dhe të identifikojë cilësitë e një moderatori
  • Të shpjegojnë 3 hapat e procesit të moderimit
  • Të përshkruajnë sesi moderimi mund të influencojë dinamikat
  • Të zhvillojnë përqasje dhe teknika që maksimizojnë inputin e skuadrës
  • Të menaxhojnë sjelljen përbrenda skuadrave
  • Të krijojnë dhe zhvillojnë prezantime funksionale

Materialet e trajnimit
You can not enrol yourself in this course.