Enrolment options

Lënda synon të pajisë studentët me njohuri të thelluara dhe bashkëkohore në drejtim të aspekteve teoriko-praktike që lidhen me menaxhimin e burimeve njerezore ne nje institucion te shendetit publik. Programi i lëndës përfshin, ndër të tjera, trajtimin dhe sqarimin e praktikave të tilla si: organizimi dhe planifikimi i punes  ne organizatat e kujdesit shendetsor,  rekrutimi dhe seleksionimi i punonjesve, trajnimi dhe zhvillimi i punonjesve, menaxhimi i performances dhe praktikat e shperblimit, marrredheniet e punes dhe shendeti dhe siguria e punonjesve ne pune.

 Kjo lëndë është konceptuar për të pajisur me njohuri dhe disa zotësi praktike në fushën e menaxhimit të burimeve njërezore, të nëvojshme keto jo vetëm për  ata të cilët synojnë një pozicion specialisti apo menaxheri në burimet njerezore por edhe të  menaxherit të  përgjithshëm në industrinë e kujdesit shendetsor. 

  • Krijuesit e kursit: Martin Serreqi
  • Pedagog ne Fakultetin e Ekonomise te Universitetit te Tiranes. Lektor i lendeve “Menaxhim Biznesi” dhe “Menaxhim i Burimeve Njerezore” Ka perfunduar studimet Bachelor ne Finance dhe studimet Master per Administrim Biznesi me fokus Finance Korporatash dhe Menaxhim Investimesh prane Universitetit te Oklahomes ne Sh.B.A. Eshte kandidat doktorant ne Ekonomiks me focus studimi Ekonomiksin e Personelit. Ka punuar per nje kohe te gjate ne role drejtuese dhe konsulente ne sektorin publik dhe ne ate privat. Ka dhene mesim kontabilitet dhe finance ne universitete te ndryshme.

Marredheniet Organizative dhe Mbajtja e Punonjesve
Menaxhimi i Performances
Vleresimi i Performances dhe Komunikimi i Rezultateve
Praktikat e Kompensimit
Praktikat e Kompensimit II
Menaxhimi i Perfitimeve dhe i Pages se Ndryshueshme
Shendeti dhe Siguria
Marredheniet e Punes ne Sektorin e Kujdesit Shendetesor
Self enrolment (Nxënës)