Enrolment options

Lënda e Inovacionit synon të përgatisë studentet me elementin me jetik të ekonomisë së njohurive, inovacionin. Menaxheret e ardhshëm dhe sipërmarrësit potencial në ekonominë e shekullit te XXI duhet të jenë të përgatitur me një sërë njohurish dhe aftësish të cilat janë thelbësore për avantazhin konkurrues dhe mbijetesën në treg. Lënda përfshin fillimisht një përqasje didaktike e cila fillon me modelet historike të inovacionit dhe me pas prezanton paradigmat e reja te tij, shpjegon elementet kryesor të procesit të inovacionit dhe nxitësit kryesor të fenomenit. Seminaret janë organizuar me një ndërthurje ushtrimesh tepër interaktive dhe kreative të cilat kanë synim bërjen më të prekshme të procesit për studente.


  • Krijuesit e kursit: Rezart Prifti
  • Lektor në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, në lëndët "Menaxhim Biznesi" dhe Inovacion. Ka përfunduar studimet Bachelor në Financa dhe Banka në Shkollën e Shkencave Ekonomike në Varshavë si dhe studimet master r në të njëjtën fushë në Shkollën e Shkencave Ekonomike, Krakov, Poloni. Zotëron, diplomë PHD në Inovacion.

    Fillimisht ka kryer kërkime lidhur me historinë e krizave ekonomike, pastaj lidhur me inovaconin në nivel të firmës si dhe faktorët përcatues të tij.  Ka ndjekur një sërë trajnimesh në fushën e Negociatave dhe Aftësive Ndërpersonale. 

  • Krijuesit e kursit: Ana Shkreta
  • Menaxhere e përgjithshme, me eksperiencë si drejtuese ekzekutive zotëron njohuri në fushën e menaxhimit dhe inovacionit.

    Fokusi i saj kërkimor janë fusha e sipërmarrjes dhe inovacionit. Ajo ka qenë shumë e angazhuar në zhvillimin e mënyrave të reja të të mësuarit si dhe krijimit dhe zhvillimit të përmbajtjes dixhitale.

    Ka një eksperiencë dy vjeçare në krijimin e përmbajtjes dixhitale dhe mësimit të kombinuar, si dhe është certifikuar në Blended Learning.


Rreth lëndës
page
QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT TË LËNDËS
page
PËRFTIMET NGA LËNDA
page
FREKUENTIMI
page
KONTROLLI I VAZHDUESHËM
page
LITERATURA
Lexime mbi inovacionin
book
Inovacioni dhe Dimensionet e tij
Paradigma e Re e Inovacionit
book
Brenda Inovacionit të Vërtetë
label
Për frymëzim! Ndiq materialin dhe bëj një kërkim p...
label
https://www.youtube.com/watch?v=mnQSTB6dm2s
label
Impakti i një ideje!
hvp
Paradigma e re e Inovacionit
Llojet e Inovacionit sipas Drucker
hvp
Paradigma e re e Inovacionit
Elementët e Inovacionit - Tregu
label
Aplikimi në treg Ihttps://www.youtube.com/watch?v=...
label
Aplikimi në treg IIhttps://www.youtube.com/watch?v...
label
Aplikimi në treg IIIhttps://www.youtube.com/watch?...
label
Aplikimi në treg IVhttps://www.youtube.com/watch?v...
page
Elementët e Inovacionit- Tregu
hvp
Elementët e Inovacionit - Tregu
folder
Detyrë
Elementët e Inovacionit - Teknologjia
label
Video I e seminarit
label
Video II e seminarit
label
Video e III e seminarit
label
Video e IV e seminarit
book
Hyrje mbi Teknologjinë
hvp
Elementët e Inovacionit - Teknologjia
folder
Detyrë
Elementët e Inovacionit - Implementimi
label
Implementimi Ihttps://www.youtube.com/watch?v=8rK6...
label
Implementimi IIhttps://www.youtube.com/watch?v=gRe...
label
Implementimi IIIhttps://www.youtube.com/watch?v=KS...
hvp
Elementët e Inovacionit - Implementimi
folder
Detyrë
Natyra Gjenerike e Inovacionit
label
Natyra gjenerike e Inovacionithttps://www.youtube....
label
Dokumentar për tu bërë qytetar i botës...https://w...
hvp
Natyra Gjenerike e Inovacionit
Kreativiteti
hvp
Menaxhimi i Kreativitetit
Inovacioni dhe Sjellja Sipërmarrëse
book
Lexime mbi temën
hvp
Inovacioni dhe sjellja sipermarese
Pronësia Intelektuale
hvp
Pronësia Intelektuale
Kultura Organizative dhe Inovacioni
book
Hyrje mbi Kulturën Organizative dhe Inovacionin
hvp
Kultura Organizative dhe Inovacioni
Biznes Plani - Modeli i Biznesit - Shitjet
hvp
Biznes plani dhe parashikimi i shitjeve
Inovacioni dhe Roli i Shtetit
hvp
Inovacioni dhe Roli i Shtetit
Self enrolment (Student)