Enrolment options

Lënda “ Manaxhim biznesi ” është lëndë, e cila në zhvillohet në vitin e parë të të gjitha degëve të Fakultetit të Ekonomisë. Kjo lëndë ju jep studentëve konceptet dhe njohuritë themelore të manaxhimit, të cilat janë të domosdoshme pwr çdo student pavarësisht nga specialiteti i tyre. Kjo lëndë është ndërtuar me qëllim që t’i japë studentëve konceptet dhe njohuritë bazë për Manaxhimin.

Objektivat kryesore të kursit janë:

Të pajisë studentët me njohuritë bazë mbi rolet dhe funksionet e një manaxheri në një organizatë biznesi.

 • Të analizojë në mënyrë të detajuar mjedisin në të cilin operojnë organizatat me qëllim
 • që vendimet manaxheriale të jenë me një nivel të lartë efektiviteti manaxherial.
 • Të orientojë studentët që të dinë të përdorin në mënyrë racionale teknikat ndihmëse
 • në funksion të përmirësimit të cilësisë së manaxhimit.
 • Ta aftësojë studentin që njohuritë e fituara gjatë këtij kursi t’i përdore në funksion të formimit të tij dhe njëkohësisht të orientohet me sukses në praktikat e biznesit.

 • Krijuesit e kursit: Rezart Prifti
 • Lektor në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, në lëndët "Menaxhim Biznesi" dhe Inovacion. Ka përfunduar studimet Bachelor në Financa dhe Banka në Shkollën e Shkencave Ekonomike në Varshavë si dhe studimet master r në të njëjtën fushë në Shkollën e Shkencave Ekonomike, Krakov, Poloni. Zotëron, diplomë PHD në Inovacion.

  Fillimisht ka kryer kërkime lidhur me historinë e krizave ekonomike, pastaj lidhur me inovaconin në nivel të firmës si dhe faktorët përcatues të tij.  Ka ndjekur një sërë trajnimesh në fushën e Negociatave dhe Aftësive Ndërpersonale. 

 • Krijuesit e kursit: Ana Shkreta
 • Menaxhere e përgjithshme, me eksperiencë si drejtuese ekzekutive zotëron njohuri në fushën e menaxhimit dhe inovacionit.

  Fokusi i saj kërkimor janë fusha e sipërmarrjes dhe inovacionit. Ajo ka qenë shumë e angazhuar në zhvillimin e mënyrave të reja të të mësuarit si dhe krijimit dhe zhvillimit të përmbajtjes dixhitale.

  Ka një eksperiencë dy vjeçare në krijimin e përmbajtjes dixhitale dhe mësimit të kombinuar, si dhe është certifikuar në Blended Learning.


Njohuri shtesë mbi Menaxhimin
Tema 1. Menaxhimi në shekullin XXI
hvp
Biznesi dhe format e organizimit te tij
label
Ku po shkon Google?!  https://www.youtub...
assign
Rast Studimor
folder
Menaxhimi në shekullin XXI Prof. Martin Serreqi
Tema 2. Natyra e Menaxhimit
hvp
Natyra e menaxhimit
label
Larry Page https://www.youtube.com/watch?v=...
label
Label
folder
Natyra e Menaxhimit Prof. Martin Serreqi
folder
Rast Studimor për Print
Tema 3. Historiku i Menaxhimit
hvp
Historiku i Menaxhimit (Prof. Rezart Prifti)
page
Hawthorne Effect
feedback
Përshtypje dhe Sugjerime
hvp
Historiku i Menaxhimit (Prof. Martin Serreqi)
folder
Rast Studimor për Print
Tema 4. Mjedisi i Jashtëm i Biznesit & Përgjegjësitë sociale
hvp
Mjedisi i Jashtëm i Biznesit & Përgjegjësitë Sociale (Prof. Rezart Prifti)
folder
Rast Studimor për Print
label
Label
label
Michael Porter: Why business can be good at solvin...
hvp
Mjedisi i jashtëm i biznesit (Prof. Martin Serreqi)
label
Klikoni mbi titull per tu njohur me rastin sesi No...
Test Provë
quiz
Testim provë
TESTIM 1
quiz
Testim 1 Prof. Rezart Prifti
Tema 5. Etika dhe Menaxhimi
hvp
Etika dhe Menaxhimi (prof. Rezart Prifti)
label
Ndiq dokumentarin mbi firmën e cila ndryshojë të a...
folder
Rast Studimor për Print
hvp
Etika (prof. Martin Serreqi)
Tema 6. Planifikimi
hvp
Planifikimi (Prof. Rezart Prifti)
folder
Rast Studimor për Print
hvp
Planifikimi (Prof. Martin Serreqi)
Tema 8. Vendimmarrja
hvp
Marrja e Vendimeve
folder
Rast Studimor
hvp
Marrja e Vendimeve (Prof. Martin Serreqi)
Tema 9. Natyra e Organizimit
hvp
Natyra e Organizimit (Prof. Rezart Prifti)
label
Label
label
Does school kill creativity? https://www.yo...
hvp
Natyra e Organizimit (Prof. Martin Serreqi)
folder
Rast studimor per print
Self enrolment (Nxënës)