Enrolment options

Lënda “Menaxhimi I Burimeve Njerëzore”, ka si mision që tu ofrojë studentëve konceptet, instrumentat  dhe mjetet teorike dhe praktike për një drejtim më efikas dhe efiçent të potencialit njerëzor të një kompanie. Ajo  synon që tu japë njohuri studenteve se si mund të menaxhohen burimet njerëzore të një organizate  me qëllim rritjen dhe përdorimin e potencialit njerzor, duke përdorur teknikat, instrumentat organizative, ekonomike dhe juridike për një gjë të tillë. Ajo i trajton  burimet njerëzore si një potencial dhe burim shumë I rëndësishëm për  zhvillimin e organizatave të ndryshme.


  • Krijuesit e kursit: Martin Serreqi
  • Pedagog ne Fakultetin e Ekonomise te Universitetit te Tiranes. Lektor i lendeve “Menaxhim Biznesi” dhe “Menaxhim i Burimeve Njerezore” Ka perfunduar studimet Bachelor ne Finance dhe studimet Master per Administrim Biznesi me fokus Finance Korporatash dhe Menaxhim Investimesh prane Universitetit te Oklahomes ne Sh.B.A. Eshte kandidat doktorant ne Ekonomiks me focus studimi Ekonomiksin e Personelit. Ka punuar per nje kohe te gjate ne role drejtuese dhe konsulente ne sektorin publik dhe ne ate privat. Ka dhene mesim kontabilitet dhe finance ne universitete te ndryshme.

Tema 1- Praktikat e MBNJ-se
Tema 2 - Kapitali Njerezor
Tema 3 - Planifikimi i Punonjesve
Tema 4 - Organizimi i Punes
quiz
TESTI I
Tema 5 - Analiza e Vendit te Punes
Tema 6 - Rekrutimi
Tema 7 - Seleksionimi
Tema 8 Formimi dhe Zhvillimi
quiz
TESTI II
Tema 9 Vleresimi i Performances
Peer Evaluation
workshop
ESE
Self enrolment (Nxënës)