Enrolment options

Lënda ”Menaxhimi i shpërblimit” është thellim i njohurive në fushën e ”Menaxhimit të burimeve njerzore” dhe të menaxhimit në përgjithësi dhe ka një prerje shum disiplinore. Ajo përbën një instrument të rëndesishem ne duart e menaxherëve për të rritur efektivitetin e drejtimit të kompanive duke realizuar një proces motivimi maksimal nëpërmjet shpërblimeve dhe duke synuar uljen e kostove të punës për njësi prodhimi apo sherbimi.

Lënda ka si mision të ju japë studentëve njohuri në fushën e “Menaxhimit të Shpërblimit” dhe ti aftësoi ato nga pikëpamja praktike për të kryer studime dhe kërkime shkencore në këtë fushë si dhe për të menaxhuar një sistem shpërblimi efikas dhe efiçient, në përputhje me ligjet dhe rregullat e vendosura.

  • Krijuesit e kursit: Martin Serreqi
  • Pedagog ne Fakultetin e Ekonomise te Universitetit te Tiranes. Lektor i lendeve “Menaxhim Biznesi” dhe “Menaxhim i Burimeve Njerezore” Ka perfunduar studimet Bachelor ne Finance dhe studimet Master per Administrim Biznesi me fokus Finance Korporatash dhe Menaxhim Investimesh prane Universitetit te Oklahomes ne Sh.B.A. Eshte kandidat doktorant ne Ekonomiks me focus studimi Ekonomiksin e Personelit. Ka punuar per nje kohe te gjate ne role drejtuese dhe konsulente ne sektorin publik dhe ne ate privat. Ka dhene mesim kontabilitet dhe finance ne universitete te ndryshme.

Programi i lëndës
folder
Programi i lëndës
KONCEPTE BAZË TË MENAXHIMIT TË PAGAVE
folder
KONCEPTE BAZË TË MENAXHIMIT TË PAGAVE
ANALIZA DHE PERSHKRIMI I PUNES
folder
Analiza dhe Përshkrimi i Punës
KLASIFIKIMI I PUNEVE
folder
KLASIFIKIMI I PUNEVE
NORMIMI PUNES
folder
NORMIMI PUNES
ROLI I QEVERISE NE FIKSIMIN E PAGAVE
folder
ROLI I QEVERISE NE FIKSIMIN E PAGAVE
FIKSIMI I PAGES NEPERMJET NEGOCIATAVE
folder
FIKSIMI I PAGES NEPERMJET NEGOCIATAVE
STUDIMI I TREGUT TË PUNËS
folder
KONKURENCA E JASHTEME DHE NEVOJAT E STUDIMIT TE TREGUT
folder
ANALIZA DHE PERPUNIMI I TE DHENAVE TE ANKETAVE
PROJEKTIMI I STRUKTURES SE PAGAVE
folder
PROJEKTIMI I STRUKTURES SE PAGAVE
folder
Struktura e pagave qe bazohet ne kompetenca
TE ARDHURAT, MOTIVIMI DHE SJELLJA
folder
TE ARDHURAT, MOTIVIMI DHE SJELLJA
PAGA SIPAS REZULTATEVE
folder
PAGA SIPAS REZULTATEVE
Self enrolment (Nxënës)