Enrolment options

Lënda e matematikës në gjimnaz synon:

Të japë ndihmesë në zhvillimin vetjak të nxënësit; ta aftësojë atë për të përdorur lehtësisht dhe në mënyrë organike, në fushat e tjera të të nxënit, njohuritë dhe shprehitë matematike, metodat matematike, arsyetimin matematik; ta pajisë nxënësin me njohuri dhe shprehi matematike të nevojshme për jetën dhe për arsimim të mëtejshëm; të kujdeset për të plotësuar nevojat dhe shprehitë e individit në përputhje me kërkesat e shoqërisë. 


  • Krijuesit e kursit: Platforma Metronom
  • Loni është instruktori juaj.

    Ai do ju ndihmojë me gjithçka ju nevojitet për të fituar njohuri të reja si dhe për të përmirësuar njohuritë tuaja aktuale, duke ofruar informacion të përditësuar referuar studimeve dhe kërkimeve më të fundit nga zhvillimet shkencore në botë.

    Për çdo pyetje lidhur me kurset dhe platformën, kontaktoni në info@metronom.al dhe Loni do ju ndihmojë!


Tema 1: Veprimet me numrat 1
page
Përdorimi i numrave: zbatime nga jeta e përditshme
book
Renditja dhe rrumbullakimi
quiz
Renditja dhe rrumbullakimi
book
Veprimet me numrat
quiz
Veprimet me numrat
label
Ora (lojë)          &nbs...
book
Numrat në hoteleri - turizëm
quiz
Numrat në hoteleri - turizëm
book
Numrat në IT
quiz
Numrat në IT
book
Numrat në ekonomi
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
quiz
Numrat në ekonomi
Tema 2: Shprehjet algjebrike
page
Përdorimi i shprehjeve algjebrike: zbatime nga jeta e përditshme
book
Reduktimi i shprehjeve dhe fuqitë
quiz
Reduktimi i shprehjeve dhe fuqitë
book
Zbërthimi i kllapave, faktorizimi dhe thyesat algjebrike
quiz
Zbërthimi i kllapave, faktorizimi dhe thyesat algjebrike
label
Drejtkëndëshi (simulim)       ...
book
Shprehjet algjebrike në hoteleri - turizëm
quiz
Shprehjet algjebrike në hoteleri - turizëm
book
Shprehjet algjebrike në ekonomi
quiz
Shprehjet algjebrike në ekonomi
book
Shprehjet algjebrike në IT
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
quiz
Shprehjet algjebrike në IT
Tema 3: Këndet dhe shumëkëndëshat
page
Përdorimi i këndeve: Zbatime nga jeta e përditshme
book
Këndet dhe drejtëzat
quiz
Këndet dhe drejtëzat
book
Trekëndëshat dhe katërkëndëshat
quiz
Trekëndëshat dhe katërkëndëshat
book
Kongruenca dhe ngjashmëria
quiz
Kongruenca dhe ngjashmëria
book
Këndet e shumëkëndëshave
quiz
Këndet dhe shumëkëndëshat
page
Përsëritje dhe vlerësim 3
label
Këndi i jashtëm (simulim)      &nbs...
book
Shumëkëndëshat në IT
quiz
Shumëkëndëshat në IT
book
Këndi në Ekonomi
Tema 4: Përpunimi i të dhënave 1
page
Përdorimi i të dhënave: Zbatime nga jeta e përditshme
book
Paraqitja e të dhënave 1
quiz
Paraqitja e të dhënave 1
book
Mesataret dhe shpërndarja 1
quiz
Mesataret dhe shpërndarja 1
book
Diagrama e dendurive
quiz
Ushtrime për tu zgjidhur
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
label
Mesatarja dhe mesorja (simulim)    ...
Tema 5: Thyesat, numrat dhjetorë dhe përqindjet
page
Përdorimi i thyesave: zbatime në përditshmëri
book
Thyesat dhe gjetja e pjesës së një sasie
quiz
Thyesat dhe gjetja e pjesës së një sasie
book
Numrat dhjetorë
quiz
Numrat dhjetorë
book
Përqindjet
quiz
Përqindjet
label
Thyesat (simulim)         ...
book
Thyesat, përqindjet në hoteleri - turizëm
quiz
Ushtrime për tu zgjidhur.
book
Thyesat, përqindjet në ekonomi
quiz
Ushtrime për tu zgjidhur
book
Thyesat, përqindjet në IT
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
quiz
Ushtrime për tu zgjidhur
Tema 6: Formulat, funksionet dhe vargjet
page
Përdorimi i matematikës: Zbatime nga jeta e përditshme
book
Formulat
quiz
Formulat
book
Funksioni
quiz
Funksioni
book
Vargjet
quiz
Vargjet
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
label
Formula e shpejtësisë (lojë)      ...
Tema 7: Gjeometria në plan
page
Pëdorimi i gjeometrisë: zbatime në përditshmëri
book
Njësitë matëse
quiz
Njësitë matëse
book
Shkalla e vizatimit dhe hartës
quiz
Shkalla e zmadhimit dhe harta
book
Syprina e figurave plane
book
Shndërrimet gjeometrike
quiz
Shndërrimet gjeometrike
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
label
Faktori i shkallës (simulim)      &...
Tema 8: Probabiliteti
page
Përdorimi i probabilitetit: zbatime nga jeta e përditshme
book
Probabiliteti eksperimental
quiz
Probabiliteti eksperimental
book
Probabiliteti teorik
quiz
Probabiliteti teorik
book
Ngjarjet e papajtueshme
quiz
Ngjarjet e papajtueshme
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
label
Probabiliteti ekperimental dhe teorik   ...
Tema 9: Matjet dhe saktësia në matje
page
Përdorimi i matjeve: Zbatime nga jeta e përditshme
book
Rrumbullakimi dhe përafrimi
quiz
Rrumbullakimi dhe përafrimi
book
Përdorimi i makinës llogaritëse
quiz
Përdorimi i makinës llogaritëse
book
Matjet dhe saktësia
quiz
Matjet dhe saktësia
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
label
Gjatësia dhe gabimet në matje (lojë)    ...
Tema 10: Ekuacionet dhe inekuacionet
page
Përdorimi i ekuacioneve dhe inekuacioneve: zbatime në përditshmëri
book
Zgjidhja e ekuacioneve lineare
quiz
Zgjidhja ekuacioneve lineare
book
Ekuacionet e fuqisë së dytë
quiz
Ekuacionet e fuqisë së dytë
book
Sistemet e ekuacioneve
quiz
Sistemet e ekuacioneve
book
Inekuacionet
quiz
Inekuacionet
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
label
Ekuacioni linear (lojë)       ...
Tema 11: Rrethi dhe vendet gjeometrike
page
Rrethi në përditshmëri: zbatime nga jeta e përditshme.
book
Rrethi
quiz
Rrethi
book
Teoremat për rrethin
quiz
Teoremat për rrethin
book
Ndërtimet dhe vendet gjeometrike
quiz
Ndërtimet dhe vendet gjeometrike
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
label
Tangjentja ndaj rrethit (simulim)    &nb...
Tema 12: Raporti dhe përpjesëtimi
page
Raporti dhe përpjesëtimi në përditshmëri: zbatime nga jeta e përditshme
book
Pjesa e së tërës
quiz
Pjesa e së tërës
book
Raporti dhe shkalla
quiz
Raporti dhe shkalla
book
Ndryshimi në përqindje
quiz
Ndryshimi në përqindje
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
label
Përqindja e një sasie (simulim 1)    &nb...
Self enrolment (Nxënës)