Enrolment options

Programi i matematikës ka si qëllim të kontribuojë në zhvillimin individual të nxënësit, ta aftësoje atë për të përdorur, lehtësisht dhe në mënyrë organike, njohuritë e shprehitë matematike, arsyetimin matematik në fusha të tjera të të nxënit. Ai pajis nxënësin me modelet e të menduarit matematik, me idetë thelbësore dhe strukturat matematikore, me njohuri dhe shprehi matematike të nevojshme për jetën dhe për arsimin e mëtejshëm. Karakteristike e mënyrës matematikore të të punuarit dhe të të menduarit është përdorimi i saktë i gjuhës, zhvillimi i koncepteve të qarta ,të menduarit logjik,argumentimi, si dhe kuptimi i varësive reciproke ndërmjet dukurive dhe proceseve. Mësimi i matematikës në arsimin e mesëm të lartë synon që nxënësi të zhvillojë të menduarin logjik dhe kritik,të hulumtojë rreth koncepteve matematike dhe të zbulojë ngjashmëritë, ndryshimet, rregullsitë dhe marrëdhëniet shkak-pasojë ndërmjet dukurive, të zhvillojë imagjinatën dhe të zgjidhë situata matematikore në mënyra të ndryshme, si dhe të jetë i motivuar për të studiuar matematikën si fushë që ka rëndësi për jetën sociale dhe profesionale.

Tema 1. Faktorët, fuqitë dhe rrënjët
book
Çështja 1.1 Faktorët dhe shumëfishat
quiz
Faktorët dhe shumëfishat
book
Çështja 1.2 Fuqitë dhe rrënjët
quiz
Fuqitë dhe rrënjët
book
Çështja 1.3 Numrat irracionalë
quiz
Numrat irracionalë
quiz
Test për temën 1
label
   Numrat e thjeshtë (lojë)   ...
label
Pjesëtuesi më i madh i përbashkët https://www...
label
Çfarë është faktorizimi? https://www.youtube....
label
Shumëfishi më i vogël i përbashkët https://ww...
Tema 2. Grafikët 1
book
Çështja 2.1 Ekuacioni i drejtëzës (aftësi)
assign
Detyre 1
book
Çështja 2.2 Marrëdhëniet e drejtëzave
assign
Detyre 2
book
Çështja 2.3 Funksionet linearë dhe të fuqisë së dytë
assign
Detyrë 3
book
Çështja 2.4 Grafikët e lëvizjes
assign
Detyrë 4
quiz
Test për temën 2
hvp
Kombino formulat
label
Ekuacioni i drejtëzës (lojë)   Angry Bir...
label
https://www.youtube.com/watch?v=46ncrmw4RBY
Tema 3. Gjeometria në hapësirë
book
Çështja 3.1 Trupat gjeometrikë
assign
Detyrë 1
book
Çështja 3.2. Vëllimi dhe syprina e trupave gjeometrikë
assign
Detyrë 2
book
Çështja 3.3 Figurat e përbëra
assign
Detyrë 3
quiz
Test për temën 3
label
Lojëra            &n...
Tema 4: Përpunimi i të dhënave 2
book
Çështja 4.1 Mesataret dhe shpërndarja 2
assign
Detyrë 1
book
Çështja 4.2 Grafikët
assign
Detyrë 2
book
Çështja 4.3 Seritë kohore
assign
Detyrë 3
quiz
Test për temën 4
page
Përsëritje dhe vlerësim
label
Grafiku me kuti (lojë)        ...
Tema 5. Veprimet me numra 2
book
Çështja 5.1 Veprimet me numra 2
assign
Detyrë 1
quiz
Test për temën 5
book
Ushtrime të zgjidhura
Tema 6. Grafikët 2
book
Çështja 5.1 Ekuacioni i fuqisë së tretë
assign
Detyrë 1
book
Çështja 5.2 Zhvendosjet e grafikëve
assign
Detyrë 2
book
Çështja 5.3 Koeficienti këndor dhe syprinat e kufizuara nga grafikët, ekuacioni i rrethit
assign
Detyrë 3
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
quiz
Test për temën 6
label
Koordinatat e nëndetëses       ...
Tema 7. Teorema e Pitagorës, trigonometria dhe vektorët
book
Çështja 1. Teorema e Pitagorës dhe Euklidit
assign
Detyrë 1
book
Çështja 2: Trigonometri
assign
Detyrë 2
book
Çështja 3: Vektorët
assign
Detyrë 3
quiz
Test për temën 7
workshop
Workshop 6 (Marrëdhëniet trigonometrike)
label
Teorema e sinusit         ...
Tema 8. Probabiliteti i ngjarjeve të kombinuara
book
Hyrje në probabilitet
assign
Detyrë 1
book
Bashkimi dhe prerja e ngjarjeve
assign
Detyrë 2
book
Probabiliteti me kusht
assign
Detyrë 3
quiz
Test për temën 8
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
workshop
Workshop (Probabiliteti)
label
Probabiliteti eksperimental      &n...
Tema 9. Vargjet
book
Vargu numerik
assign
Detyrë 1
book
Vargje të veçantë
quiz
Test për temën 9
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
workshop
Workshop (Vargjet)
label
Progresioni gjeometrik (simulim)    &nbs...
Tema 10. Njësitë dhe pjesëtimet
book
Raportet dhe përpjesëtimet
assign
Detyrë 1
book
Përqindjet
assign
Detyrë 2
quiz
Test për temën 10
workshop
Workshop (Përpjestimet)
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
label
Përqindja (simulim)      Gjej përq...
PORTOFOLI
hvp
KOMPETENCAT PËR TË CILAT DO TË VLERËSOHET NXËNËSI NËPËRMJET POTOFOLIT
workshop
DETYRA DHE KONTRIBUTE TË PAVARURA TË NXËNËSIT
workshop
Detyrë krijuese
workshop
Detyrë krijuese
assign
Projekt
assign
Punë kërkimore dhe zgjidhje problemash
Self enrolment (Nxënës)