Enrolment options

 Lënda e matematikës në gjimnaz synon të japë ndihmesë në zhvillimin vetjak të nxënësit/es ta aftësojë atë për të përdorur lehtësisht dhe në mënyrë organike në fushat e tjera të të nxënit, njohuritë dhe shprehitë matematike, metodat matematike, arsyetimin matematik.

Ta pajis nxënësin/en me njohuri dhe shprehi matematike të nevojshme për jetën dhe për arsimim të mëtejshëm, të kujdeset per të plotësuar nevojat dhe shprehitë e individit në përputhje me kërkesat e shoqërisë. 


Tema 1. Algjebra
book
Argumentimi dhe vërtetimi
quiz
Argumentimi dhe vërtetimi
book
Fuqitë dhe rrënjët
quiz
Fuqitë dhe rrënjët
book
Funksioni i fuqisë së dytë
quiz
Funksioni i fuqisë së dytë
book
Sistemet e ekuacioneve dhe inekuacionet
quiz
Sistemet e ekuacioneve dhe inekuacionet
book
Drejtëzat dhe rrathët
quiz
Drejtëzat dhe rrathët
label
Grafiku i funksionit të fuqisë dytë (lojë)Angry Bi...
Tema 2. Polinomet dhe teorema binomiale
book
Zbërthimi dhe faktorizimi
quiz
Zbërthimi dhe faktorizimi
book
Teorema binomiale
quiz
Teorema binomiale
book
Pjesëtimi i polinomeve dhe skicimi i grafikut
quiz
Pjesëtimi i polinomeve dhe skicimi i grafikut
label
Zbërthimi binomial        &nb...
Tema 3. Trigonometria
book
Sinusi, kosinusi dhe tangjenti
quiz
Sinusi, kosinusi dhe tangjenti
book
Teorema e sinusit dhe kosinusit
quiz
Teorema e sinusit dhe kosinusit
label
Sinus, kosinus dhe tangjent     Rre...
Tema 4. Limiti dhe vazhdueshmëria e funksionit
book
Limiti dhe vazhdueshmëria
quiz
Limiti dhe vazhdueshmëria
label
Limiti i funksionit të gradës së dytë   ...
Tema 5. Derivati
book
Derivati i funksionit
quiz
Derivati i funksionit
book
Kuptimi gjeometrik i derivatit
quiz
Kuptimi gjeometrik i derivatit
label
Grafikët e derivateve (simulim)     ...
page
Kontroll njohurish
Tema 6. Integrimi
book
Integrali
quiz
Integrali
book
Syprina nën vijë
quiz
Syprina nën vijë
page
Kontroll njohurish
label
Integrimi i funksioneve    &nb...
Tema 7. Funksionet eksponenciale dhe funksionet logaritmike
book
Vetitë e logaritmeve
quiz
Vetitë e logaritmit
book
Funksionet dhe proceset eksponenciale
quiz
Funksioni eksponencial
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
label
Funksioni logaritmik, grafiku      ...
Tema 8. Vektorët
book
Përkufizime dhe veti
quiz
Përkufizime dhe veti
book
Koordinatat e vektorit
quiz
Koordinatat e vektorit
label
Mbledhja e vektorëve (lojë)      &n...
Tema 9. Mbledhja, paraqitja dhe interpretimi i të dhënave
book
Kampinonimi, karakteristikat e pozicionit dhe shpërndarjes
quiz
Kampioni, karakteristikat e pozicionit dhe shpërndarjes
book
Të dhënat
quiz
Të dhënat
label
        Mesatarja (lojë) ...
Tema 10. Probabiliteti dhe ndryshoret diskrete të rastit
book
Probabiliteti dhe shpërndarjet diskrete të rastit
quiz
Probabiliteti dhe ndryshoret diskrete të rastit
label
Probabiliteti/ Diagrama e Venit (lojë)   ...
Tema 11. Vijat e gradës së dytë
book
Vijat e gradës së dytë
quiz
Vijat e gradës së dytë
label
Parabola (simulim)        &nbs...
Self enrolment (Nxënës)