Enrolment options

Lënda e matematikës në gjimnaz synon:

Të japë ndihmesë në zhvillimin vetjak të nxënësit; ta aftësojë atë për të përdorur lehtësisht dhe në mënyrë organike, në fushat e tjera të të nxënit, njohuritë dhe shprehitë matematike, metodat matematike, arsyetimin matematik; ta pajisë nxënësin me njohuri dhe shprehi matematike të nevojshme për jetën dhe për arsimim të mëtejshëm; të kujdeset për të plotësuar nevojat dhe shprehitë e individit në përputhje me kërkesat e shoqërisë. 

Tema 1: Veprimet me numrat 1
book
Renditja dhe rrumbullakimi
book
Veprimet me numrat
book
Numrat në hoteleri - turizëm
book
Numrat në ekonomi
book
Numrat në IT
page
Përdorimi i numrave: zbatime nga jeta e përditshme
quiz
Renditja dhe rrumbullakimi
quiz
Veprimet me numrat
quiz
Numrat në hoteleri - turizëm
quiz
Numrat në IT
quiz
Numrat në ekonomi
label
Ora (lojë)          &nbs...
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
Tema 2: Shprehjet algjebrike
book
Reduktimi i shprehjeve dhe fuqitë
book
Zbërthimi i kllapave, faktorizimi dhe thyesat algjebrike
book
Shprehjet algjebrike në hoteleri - turizëm
book
Shprehjet algjebrike në ekonomi
book
Shprehjet algjebrike në IT
page
Përdorimi i shprehjeve algjebrike: zbatime nga jeta e përditshme
quiz
Reduktimi i shprehjeve dhe fuqitë
quiz
Zbërthimi i kllapave, faktorizimi dhe thyesat algjebrike
quiz
Shprehjet algjebrike në hoteleri - turizëm
quiz
Shprehjet algjebrike në ekonomi
label
Drejtkëndëshi (simulim)       ...
quiz
Shprehjet algjebrike në IT
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
Tema 3: Këndet dhe shumëkëndëshat
book
Këndet dhe drejtëzat
book
Trekëndëshat dhe katërkëndëshat
book
Kongruenca dhe ngjashmëria
page
Përdorimi i këndeve: Zbatime nga jeta e përditshme
book
Këndet e shumëkëndëshave
quiz
Këndet dhe shumëkëndëshat
quiz
Këndet dhe drejtëzat
quiz
Trekëndëshat dhe katërkëndëshat
quiz
Kongruenca dhe ngjashmëria
book
Shumëkëndëshat në IT
quiz
Shumëkëndëshat në IT
book
Këndi në Ekonomi
label
Këndi i jashtëm (simulim)      &nbs...
page
Përsëritje dhe vlerësim 3
Tema 4: Përpunimi i të dhënave 1
page
Përdorimi i të dhënave: Zbatime nga jeta e përditshme
book
Paraqitja e të dhënave 1
book
Mesataret dhe shpërndarja 1
quiz
Paraqitja e të dhënave 1
quiz
Mesataret dhe shpërndarja 1
book
Diagrama e dendurive
quiz
Ushtrime për tu zgjidhur
label
Mesatarja dhe mesorja (simulim)    ...
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
Tema 5: Thyesat, numrat dhjetorë dhe përqindjet
book
Thyesat dhe gjetja e pjesës së një sasie
book
Numrat dhjetorë
book
Thyesat, përqindjet në hoteleri - turizëm
quiz
Ushtrime për tu zgjidhur.
book
Thyesat, përqindjet në ekonomi
quiz
Ushtrime për tu zgjidhur
book
Thyesat, përqindjet në IT
quiz
Ushtrime për tu zgjidhur
book
Përqindjet
quiz
Thyesat dhe gjetja e pjesës së një sasie
quiz
Numrat dhjetorë
quiz
Përqindjet
page
Përdorimi i thyesave: zbatime në përditshmëri
label
Thyesat (simulim)         ...
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
Tema 6: Formulat, funksionet dhe vargjet
page
Përdorimi i matematikës: Zbatime nga jeta e përditshme
book
Formulat
quiz
Formulat
book
Funksioni
quiz
Funksioni
book
Vargjet
quiz
Vargjet
label
Formula e shpejtësisë (lojë)      ...
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
Tema 7: Gjeometria në plan
book
Njësitë matëse
book
Shkalla e vizatimit dhe hartës
book
Syprina e figurave plane
quiz
Njësitë matëse
book
Shndërrimet gjeometrike
quiz
Shkalla e zmadhimit dhe harta
quiz
Shndërrimet gjeometrike
page
Pëdorimi i gjeometrisë: zbatime në përditshmëri
label
Faktori i shkallës (simulim)      &...
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
Tema 8: Probabiliteti
page
Përdorimi i probabilitetit: zbatime nga jeta e përditshme
book
Probabiliteti eksperimental
book
Probabiliteti teorik
book
Ngjarjet e papajtueshme
quiz
Probabiliteti eksperimental
quiz
Ngjarjet e papajtueshme
quiz
Probabiliteti teorik
label
Probabiliteti ekperimental dhe teorik   ...
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
Tema 9: Matjet dhe saktësia në matje
book
Rrumbullakimi dhe përafrimi
book
Përdorimi i makinës llogaritëse
book
Matjet dhe saktësia
quiz
Rrumbullakimi dhe përafrimi
quiz
Përdorimi i makinës llogaritëse
quiz
Matjet dhe saktësia
page
Përdorimi i matjeve: Zbatime nga jeta e përditshme
label
Gjatësia dhe gabimet në matje (lojë)    ...
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
Tema 10: Ekuacionet dhe inekuacionet
book
Zgjidhja e ekuacioneve lineare
page
Përdorimi i ekuacioneve dhe inekuacioneve: zbatime në përditshmëri
book
Ekuacionet e fuqisë së dytë
book
Sistemet e ekuacioneve
book
Inekuacionet
quiz
Zgjidhja ekuacioneve lineare
quiz
Ekuacionet e fuqisë së dytë
quiz
Sistemet e ekuacioneve
quiz
Inekuacionet
label
Ekuacioni linear (lojë)       ...
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
Tema 11: Rrethi dhe vendet gjeometrike
page
Rrethi në përditshmëri: zbatime nga jeta e përditshme.
book
Rrethi
book
Teoremat për rrethin
book
Ndërtimet dhe vendet gjeometrike
quiz
Rrethi
quiz
Teoremat për rrethin
quiz
Ndërtimet dhe vendet gjeometrike
label
Tangjentja ndaj rrethit (simulim)    &nb...
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
Tema 12: Raporti dhe përpjesëtimi
page
Raporti dhe përpjesëtimi në përditshmëri: zbatime nga jeta e përditshme
book
Pjesa e së tërës
book
Raporti dhe shkalla
book
Ndryshimi në përqindje
quiz
Pjesa e së tërës
quiz
Raporti dhe shkalla
quiz
Ndryshimi në përqindje
label
Përqindja e një sasie (simulim 1)    &nb...
book
Ushtrime të zgjidhura të librit
Self enrolment (Nxënës)