Enrolment options

Në këtë kurs kemi si qëllim t'iu vijmë në ndihmë maturantëve për të patur rezultate sa më të larta në provimin përfundimtar. Kursi "Matura Shtetërore" është ndarë në 18 tema, ku çdo temë është ndarë në tre çështje kryesore:

1. Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017

2. Ushtrime provo t'i zgjidhësh

3. Teste për vetëkontroll

Në çështjen e parë kemi zgjidhur ushtrimet që kanë rënë në provimet e maturës  nga viti 2006 deri në 2017.

Në çështjen e dytë kemi përmbledhur ushtrimet në lidhje me temat përkatëse nga niveli elementar deri te niveli i avancuar, ku çdo maturant  mund të përpiqet duke i zgjidhur, për të provuar sa ka arritur të kuptojë konceptet themelore, vetitë dhe veprimet që lidhen me to. Pyetjet janë hartuar në formë kuizi, me qëllim që maturantët të korrigjojnë përgjigjet e tyre në kohë reale dhe për çdo përgjigje të gabuar kanë zgjidhjen përkatëse të pyetjes, për tu bindur për saktësinë e saj. 

Në çështjen e tretë kemi hartuar ushtrime të ngjashme që kanë rënë ndër vite në provimet e maturës. Ku çdo maturantë mund të familjarizohet dhe të krijojë një ide rreth formulimit të pyetjeve që mund të bien në provimin e maturës.


  • Krijuesit e kursit: Platforma Metronom
  • Loni është instruktori juaj.

    Ai do ju ndihmojë me gjithçka ju nevojitet për të fituar njohuri të reja si dhe për të përmirësuar njohuritë tuaja aktuale, duke ofruar informacion të përditësuar referuar studimeve dhe kërkimeve më të fundit nga zhvillimet shkencore në botë.

    Për çdo pyetje lidhur me kurset dhe platformën, kontaktoni në info@metronom.al dhe Loni do ju ndihmojë!


Tema 1. Bashkësitë
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
quiz
Test për vetëkontroll
quiz
Ushtrime përpiqu t'i zgjidhësh
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi për...
label
Ushtrime përpiqu t'i zgjidhëshNë këtë çështje jemi...
Tema 2. Shprehjet numerike, shkronjore, fuqitë dhe rrënjët
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
book
2)Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017.
label
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhëshNë këtë çësh...
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi për...
quiz
Test për vetëkontroll
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
Tema 3. Ekuacionet dhe sistemet e ekuacioneve
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë).
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017.
label
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhëshNë këtë çështje j...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
quiz
Test për vetëkontroll
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
Tema 4. Inekuacionet dhe sistemet e inekuacioneve
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në vitin 2017
label
Ushtrime përpiqu t'i zgjidhëshNë këtë çështje jemi...
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi për...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
quiz
Test për vetëkontroll
Tema 5. Funksioni dhe vargu numerik
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
book
Ushtrime të zgjidhura në lidhje me funksionit që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017.
book
Ushtrime të zgjidhura në lidhje me vargun numerik që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017.
quiz
Test për vetëkontroll
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
label
Ushtrime  përpiqu që t'i zgjidhëshNë këtë çës...
Tema 6. Bashkësia e përcaktimit
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
page
Bashkësia e përcaktimit e funksionit numerik
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi për...
quiz
Test për vetëkontroll
label
Ushtrime  përpiqu që t'i zgjidhëshNë këtë çës...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
Tema 7. Logaritmi
page
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
quiz
Test për vetëkontroll
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
label
Ushtrime  përpiqu që t'i zgjidhëshNë këtë çës...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
Tema 8. Trigonometria
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
quiz
Test për vetëkontroll
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
label
Ushtrime  përpiqu që t'i zgjidhëshNë këtë çës...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
Tema 9. Vektorët
page
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
label
Ushtrime  përpiqu që t'i zgjidhëshNë këtë çës...
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
quiz
Test për vetëkontroll
Tema 10. Gjeometria analitike
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2016
page
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
label
Ushtrime  përpiqu që t'i zgjidhëshNë këtë çës...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
quiz
Test për vetëkontroll
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
Tema 11.Gjeometria në plan
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
quiz
Test për vetëkontroll
label
Ushtrime  përpiqu që t'i zgjidhëshNë këtë çës...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
Tema 12. Vëllimi dhe sipërfaqet e trupave gjeometrikë
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
label
Ushtrime  përpiqu që t'i zgjidhëshNë këtë çës...
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
quiz
Test për vetëkontroll
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
Tema 13. Konikët
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
quiz
Test për vetëkontroll
label
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhëshNë këtë çështje j...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
Tema 14. Limiti dhe vazhdueshmëria
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
quiz
Test për vetëkontroll
label
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh Në këtë çës...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
Tema 15. Derivati
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
quiz
Test për vetëkontroll
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
label
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh Në këtë çës...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
Tema 16. Integrali
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpjeku...
quiz
Test për vetëkontroll
label
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh Në këtë çës...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
Tema 17. Kombinatorika dhe probabiliteti
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
quiz
Test për vetëkontroll
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpje...
label
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh Në këtë çës...
quiz
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh
Tema 18. Statistikë
book
Ushtrime të zgjidhura që kanë rënë në provimet e maturës shtetërore nga viti 2006 deri në 2017
quiz
Test për vetëkontroll
label
Test për vetëkontrollNë këtë çështje jemi përpje...
book
Shpjegimi teorik (Kujtesë)
quiz
Ushtrime përpiqu t'i zgjidhësh
label
Ushtrime përpiqu që t'i zgjidhësh Në këtë ç...
Teste përgatitore për testin me detyrim të matematikës
quiz
TEZA 1
quiz
TEZA 2
quiz
TEZA 3
quiz
TEZA 4
quiz
TEZA 5
Self enrolment (Nxënës)